Micheal MacAoidh 2012 – Cuimhnichibh

Contributed by Mìcheal MacAoidh

Composed in 2012

Cuimhnichibh

Chuala mi ‘n naidheachd seo, gur beag i dhan t-saoghal mhòr
Dithis shaighdear curanta, a rinn tarbhachd gu leòr
‘S a shàbhail an cuid cairtealan, gun iomallas, gun sòr
‘S a shàbhail daoin’ an àite; bha a’ ghaisgeachd ac’ gun teòr.

Gun d’thug luchd-ceannairc orra ionnsaidh bhrùideil ghealtach thàir
Le carabad làn stuth do dhaoine macanta ‘bheir bàs
Is fhad’s a ghabh na h-eile maoim, is gun do theich iad às
Sheas na gaisgich bheusach, dh’aindeòin dè cho trom an càs

Cha do mhair am batal fada, ach ‘s ann am priobadh sùl’
Olc an aghaidh ceartais, rud ro chumanta ‘san t-saoghal
Ach aig an deireadh fhuaireadh toradh math mar bhiodh an dùil
Do dhuine cneasda sìobhalta le fìreantachd mar iùil

Ach ‘s e a rinn mo phronnadh is a d’fhàg mi lag gun tàth
A’ phrìs a phàigh na saighdearan ‘s a choisinn dhaibh an gràs
Oir cha do mhair iad beò tro’n chàth a ghlèidh na h-eile slàn
Is fios aca bho’n chiad diog gur e ‘m bàs a bhiodh nan dàn

Sibhse tha nur suidhe socair, blàth, gun dragh gun treòir
’S aig a bheil gach goireas, ann am priobadh bheir dhuibh fòir
Nach dèan sibh stad is ùin’ a ghabhail son cur nur cuimhne chòir
Na seòid a chosg a h-uile nì gus seo ghlèidheadh dhuinn, gun ghlòir.

Armistice Day

I heard this news today, though it was scarcely told
Two courageous soldiers who that day were quite bold
And who saved their barracks, without hesitation, without delay
And who saved the locals in the town; great bravery in the fray

Insurgents attacked them, brutal, cowardly, reproachful, base
With a vehicle full of explosives to kill the innocent in that place
And while their neighbors panicked, and fled with great alarm
The brave heroes stood their ground, despite seeing the great harm

The battle did not last long; just the blink of an eye unfurled
Evil against righteousness, something all too common in our world
But in the end, the outcome was as those would decide,
Who are decent and civil, who have the Truth as their guide

But what crushed my spirit, and made me weak and my heart race
Was the price that the soldiers paid, that earned them Heaven’s grace
For they did not survive the fight that left the others safe
And they knew full well from the first second that this would be their fate.

You who sit peacefully, warm, without a care in sight
And who have every amenity that grants you what you like
Won’t you pause for a little while, to remember in your day
The heroes who paid all to preserve this for us, without a name?